گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

آگهی_ها:آموزشی:زمان_بندی_سمینار

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
زمان بندی سمینار های کارشناسی ارشد

برنامه زمان بندی سمینارهای گروه هوش به صورت زیر است

زمان بندی سمینار