گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

آگهی_ها:آموزشی:مهلت_انتخاب_استاد_راهنما

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
مهلت انتخاب استاد راهنما

براساس مصوبه کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۰ می بایست حداکثر تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ استاد راهنمای خود را انتخاب نمایند.