گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

آگهی_ها:آموزشی:مهلت_تعریف_پایان_نامه

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
مهلت تعریف پایان نامه

براساس مصوبه کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۰ می بایست حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ تعریف پایان نامه خود را به گروه تحویل دهند.