گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

تماس_با_گروه

تماس با گروه

نشانی:

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه هوش مصنوعی

ارسال پیام به گروه