گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

دانشجویان:سال:۱۴۰۰

فهرست دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۰

ردیف شماره
دانشجویی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ تعیین
استاد راهنما
تاریخ تصویب
پایان نامه
داور داور ذخیره
۱ ۴۰۰۲۱۰۹۱۴ امیرمحمد منصوریان دکتر کسایی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۲ ۴۰۰۲۰۱۱۳۴ رضا طاهری دکتر بیگی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳ ۴۰۰۲۱۱۰۰۸ سپهر قبادی دکتر رهبان ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴ ۴۰۰۲۱۰۸۵۲ زهرا خرم نژاد دکتر بیگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۵ ۴۰۰۲۱۱۰۳۲ مصطفى معصومی دکتر بیگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۶ ۴۰۰۲۱۰۹۵۸ نرگس جاويد تجریشی دکتر کسائی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۷ ۴۰۰۲۱۰۸۹۶ مسعود غفوری ورنوسفادرانی دکتر کسائی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸ ۴۰۰۲۱۰۹۸۲ ویدا رمضانیان دکتر کسائی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۹ ۴۰۰۲۰۱۱۰۱ علیرضا زارع نژاد اسکندری دکتر ربیعی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۰ ۴۰۰۲۱۰۸۶۳ زهرا رحیمی دکتر صامتی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۱ ۴۰۰۲۰۱۰۷۲ روژان احمدی دکتر کسائی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۲ ۴۰۰۲۱۰۹۷۱ سينا رشیدی دکتر صامتی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۳ ۴۰۰۲۱۰۸۰۶ زينب السادات تقوی دکتر صامتی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴ ۴۰۰۲۱۰۷۸۸ محمد ابراهيم زاده دکتر منظوری ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۵ ۴۰۰۲۱۰۹۰۳ سعید فروتن دکتر منظوری ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۶ ۴۰۰۲۰۱۰۶۱ زينب احیائی دکتر منظوری ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۷ ۴۰۰۲۱۰۹۲۵ مرتضى ابوالقاسمی دکتر ربیعی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۸ ۴۰۰۲۱۰۸۳۹ پارسا حقیقی نائینی دکتر ربیعی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۹ ۴۰۰۲۱۰۹۹۳ محمدعلى صدرایی دکتر ربیعی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۰ ۴۰۰۲۱۰۹۳۶ امين بهجتی دکتر مطهری ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۱ ۴۰۰۲۱۰۹۴۷ الهام بیدقی دکتر منظوری ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۲ ۴۰۰۲۱۰۷۹۹ الیاس اسماعیلی دکتر بیگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۳ ۴۰۰۲۰۱۱۵۶ محمدرضا فریدونی دکتر سلیمانی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۴ ۴۰۰۲۱۰۹۶۹ فهیمه حسینی نوحدانی دکتر سلیمانی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۵ ۴۰۰۲۰۱۱۶۷ محمد مظفر دکتر سلیمانی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۶ ۴۰۰۲۰۱۰۹۴ الناز رحمتی دکتر صامتی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۷ ۴۰۰۲۰۱۱۴۵ علی یعقوب نژاد دکتر منظوری ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۸ ۴۰۰۲۱۱۰۵۴ زهرا یوسفی دکتر صامتی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۹ ۴۰۰۲۰۱۱۱۲ ريحانه زهرایی دکتر رهبان ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۰ ۴۰۰۲۱۰۸۱۷ آرش جمشیدی دکتر جعفری ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۳۱ ۴۰۰۲۱۰۸۷۴ پرهام عابدزاده دکتر بیگی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۳۲ ۴۰۰۲۰۱۰۸۳ علی امیری نژاد دکتر موقر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ دکتر بیگی دکتر سلیمانی
۳۳ ۴۰۰۲۱۱۰۴۳ پارسا میرطاهری دکتر ربیعی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۴ ۴۰۰۲۱۰۸۲۸ محمدعارف جهانمیر یزدی دکتر عسگری ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۵ ۴۰۰۲۱۱۰۱۹ امید قهرودی دکتر عسگری ۱۴۰۰/۱۱/۱۳