گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

درس_ها:نیم_سال_ها:spring_2021

درس های ارائه شده در نیم سال نخست ۱۴۰۰

ردیف نام درس استاد (استادان)
۱ گرافیک کامپیوتری دکتر جم‌زاد
۲ سیگنال‌ها و سیستم‌هادکتر منظوری و دکتر صامتی
۳ هوش مصنوعی دکتر رهبان و دکتر عبدی
۴ جبر خطی دکتر ربیعی (با خانم رمضانی) و دکتر حسین قربان
۵ بازیابی پیشرفته اطلاعات دکتر لشکری
۶ آمار و احتمال مهندسی دکتر مطهری و دکتر شریفی
۷ یادگیری ماشین دکتر بیگی و دکتر حسینی
۷ فرایند تصادفی دکتر ربیعی
۷ یادگیری ژرف دکتر بیگی
۸ پردازش علائم دیجیتال دکتر منظوری
۹ بازشناسی گفتار دکتر صامتی
۱۰ بینایی سه بعدی کامپیوتری دکتر کسایی
۱۱ پردازش تصویر دکتر جم زاد
۱۲ نظریه اطلاعات دکتر جعفری
۱۳ پردازش زبان طبیعی دکتر عسگری
۱۴ برنامه ریزی در هوش مصنوعی دکتر قاسم ثانی
۱۵ آمار در ابعاد بالا دکتر مطهری