گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

فرم_ها

فرم های مورد نیاز دوره کارشناسی ارشد

 • فرم های زمان ثبت نام
  • برای ثبت نام شما می بایست فرم های زیر را پر نمایید.
  • کارنامه کارشناسی خود را در قالب فایل pdf ذخیره کنید.
  • فایل ها را مطابق قالب زیر نام‌گذاری نمایید.
  • این فایل ها را فشرده و برای مدیر گروه بفرستید. نام فایل فشرده شده را شماره دانشجویی خود قرار دهید.
  • لطفا فرم ها را تایپ شده و با قالب pdf بفرستید و به هیچ وجه فرم ها را چاپ نکنید.
ردیف نام مستند فرم قالب نام‌گذاری فایل
۱ کارنامه کارشناسی MS-BSTranscript-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
۲ فرم مشخصات MS-Profile-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
۳ فرم جبرانی MS-Jobrani-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
۴ فرم تعهدنامه MS-Commitment-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
 • فرم انتخاب استاد راهنما
  • فایل را پر کرده مطابق قالب زیر نام‌گذاری نمایید و پس از امضا استاد راهنما برای مدیر گروه بفرستید.
ردیف نام مستند فرم قالب نام‌گذاری فایل
۱ فرم انتخاب استاد راهنما MS-Supervisor-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
 • فرم تبدیل به شیوه آموزش محور
ردیف نام مستند فرم قالب نام‌گذاری فایل
۱ فرم انتخاب استاد راهنما MS-Supervisor-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
 • فرم تعریف پایان نامه (ویژه دانشجویان پژوهش محور) / سمینار (ویژه دانشجویان آموزش محور)
ردیف نام مستند فرم قالب نام‌گذاری فایل
۱ فرم تعریف پایان نامه MS-Def-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
۲ فرم تعریف سمینار MS-SemDef-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
 • فرم انجام کار موظف
ردیف نام مستند فرم قالب نام‌گذاری فایل
۱ فرم انجام کار موظف MS-Movazafi-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf
 • فرم احراز شرایط دفاع
ردیف نام مستند فرم قالب نام‌گذاری فایل
۱ فرم احراز شرایط دفاع MS-Ehraz-LastName-First-Name-SharifStudentNo.pdf

فرم های مورد نیاز دوره دکتری