گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:حمید_بیگی

حمید بیگی

hamidbeigy.jpg

زمینه های پژوهشی نظریه یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، جویبار داده، بازیابی اطلاعات
شماره اتاق 606
شماره تماس 6616-6624
ایمیل beigy@sharif.edu
صفحه شخصی http://sharif.edu/~beigy
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی