گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:علی_شریفی

علی شریفی زارچی

زمینه های پژوهشی الگوریتم ها و روش‌ها در بیوانفورماتیک، یادگیری عمیق برای زیست‌شناسی محاسباتی، تجزیه و تحلیل داده‌های زیست پزشکی
شماره اتاق 715
شماره تماس 6616 6600
ایمیل asharifi@sharif.edu
صفحه شخصی http://ce.sharif.edu/faculty/ali-sharifi-zarchi/
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی