Facebook
RSS
با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، دانشجویان در صورت تمایل می توانند آگهی دفاع از پروژه خود را به آدرس  زیر ارسال کنند تا بر روی سایت قرار گیرد.

جلسه دفاعی

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی برنامه ریزی ...

دفاع از پرو

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، ...

برنامه درو

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ...

راه اندازی

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار ...