Facebook
RSS
جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی
برنامه ریزی با ترتیب جزئی با استفاده از راه کارهای یادگیری ماشین عنوان
امین بابادی ارائه دهنده
دکتر قاسم ثانی استاد راهنما
ساعت 17 روز چهارشنبه 27 شهریور 1392 زمان
کلاس 103 دانشکده کامپیوتر مکان

جلسه دفاعی

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی برنامه ریزی ...

دفاع از پرو

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، ...

برنامه درو

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ...

راه اندازی

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار ...